CZ | DE | EN

Židovský hřbitov v Malé Šitboři

Obec Malá Šitboř se nachází u západní hranice Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Od Chebu je ves vzdálena dvacet kilometrů východním směrem a od Lázní Kynžvart 13 kilometrů severozápadně.  První zmínky o této vesnici, pro kterou se používal německý název Klein Schüttüber, pocházejí z počátku 14. století. V roce 1311 se ves uváděla společně s blízkou obcí Milíkovem jako majetek kláštera ve Waldsassenu.

Příchod židovských obyvatel do vsi lze předpokládat v první polovině 18. století, mohlo to být dokonce i před rokem 1724. Na konci 18. století zde bylo evidováno 11 židovských rodin čítajících 63 lidí. O půl století v Malé Šitboři žilo již 27 rodin židovské komunity. Pro náboženské účely byla ve vsi v roce 1808 postavena kamenná synagoga. Strop a zdi byly v interiéru obloženy dřevem. Část synagogy vyhrazená pro ženy byla umístěna na kůru nad vchodem. K synagoze byla připojena dřevěná budova, kde se nacházela škola, pekárna, byt a stodola. Tyto dvě budovy byly zastřešeny jednou střechou, ale byly evidovány jako dvě samostatné parcely. Synagoga pravděpodobně byla pro náboženské obřady využívána asi do sedmdesátých let 19. století, protože samotná židovská obec se zrušila v roce 1875. V říjnu 1914 synagoga i s roubeným stavením, kde se měl nacházet byt rabína, vyhořela a následně byla stržena. Samotné židovské obyvatelstvo v Malé Šitboři žilo do přelomu 19. a 20. století, jak můžeme předpokládat podle dochovaných židovských matrik a náhrobků na místním hřbitově.

Malá skupina židovských obyvatel také žila v nedalekém Milíkově, a to již od poloviny 18. století, jak potvrzují matriky oddaných. V Soupisech z roku 1793 je záznam o 6 rodinách. Stejný počet rodin je evidován i ve čtyřicátých letech 19. století.

Starý židovský hřbitov je od Malé Šitboře vzdálen jeden kilometr jižním směrem. Hřbitov se nachází uprostřed polí bez přístupové cesty. Viditelný je od silnice, která vede z Těšova k silnici Cheb – Mariánské Lázně. Malošitbořská nekropole má trojúhelníkovitý půdorys a je obehnána  zdí, jež je vyšší než jeden metr. Původní vstup byl v severovýchodní části hřbitova, ten byl po odchodu místních Židů zazděn. V současné době je na tomto místě zeď provalena a tímto místem se na hřbitov opět vstupuje. Obvodová zeď je jinak až na mírně pobořený jihovýchodní cíp neporušená. Hřbitov byl založen v první třetině 19. století. Podle malošitbořské matriky zemřelých se první pohřeb uskutečnil v červnu 1818, kdy zde byl pohřben Moses Steiner. Předtím se zemřelí z Malé Šitboře a Milíkova pohřbívali na hřbitovech v Kynšperku nad Ohří nebo v Kynžvartě. Hřbitov byl využíván do začátku 20. století, jak lze usuzovat podle nejmladšího náhrobku s evidenčním číslem 82, jenž pochází z roku 1900. Před zabráním pohraničí nacistickým Německem byla správa hřbitova převzata židovskou obcí v Mariánských Lázních. Po válce nekropole pustla, v devadesátých letech 20. století byly podnikány první kroky k její rekultivaci. V roce 2006 byly vztyčeny všechny náhrobní kameny. V roce 2008 byl hřbitov přesně zaměřen a byla vyhotovena jeho mapka. Na jaře 2009 byl dokončen jeho terénní výzkum, při kterém byly všechny náhrobky změřeny, evidenčně očíslovány a jejich náhrobní nápisy opsány.Dnes se na tomto hřbitově nachází 90 náhrobků, nejstarší z nich je náhrobek s evidenčním číslem 90 pocházející z roku 1821.

Mgr.Lukáš Svoboda

Nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1821 na hřbitově v Malé Šitboři.JPG

Starý židovský hřbitov v Malé Šitboři v březnu 2009.JPG

Starý židovský hřbitov v Malé Šitbori v listopadu 2008.JPG

Starý židovský hřbitov v Malé Šitboři v červnu 2007.JPG

Starý židovský hřbitov v Malé Šitboři - prosince 2005.JPG

Malá Šitboř v r.2009.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin