CZ | DE | EN

Bývalá synagoga v Malé Šitboři

V obci Malá Šitboř na Chebsku stávala synagoga více než sto let, a to od roku 1808 do roku 1914. Tato sakrální stavba sloužila nejen pro místní židovskou komunitu, ale i pro tu z nedalekého Milíkova. Osídlení Malé Šitboře židovským obyvatelstvem lze předpokládat již na počátku 18. století před rokem 1724. V Milíkově jsou židé doloženi v roce 1683, nejstarší židovská dochovaná matrika z této vsi pochází z roku 1750. V roce 1793 žilo v Malé Šitboři jedenáct židovských rodin a v Milíkově šest. V Milíkově byl stejný počet rodin evidován i o více než padesát let později, za to v Malé Šitboři se stav trvale usazených židovských rodin zvýšil na dvacet sedm. V druhé polovině 19. století, kdy židovské obyvatelstvo monarchie bylo zrovnoprávněno na úroveň křesťanské majority, došlo k odchodu většiny židů z obou obcí do blízkých měst, například do Mariánských Lázní. Proto také byla v roce 1875 židovská náboženská obec v Malé Šitboři zrušena. Někteří židovští obyvatelé však v obou obcích zůstali. V roce 1900 žilo v Malé Šitboři osmnáct osob židovského vyznání, roku 1910 jedenáct a o dvacet let později šest. V roce 1930 žilo i šest židů v sousedním Milíkově.

Malošitbořská synagoga, jak bylo již zmíněno, byla postavena v roce 1808 a nacházela se v jihovýchodní části obce uprostřed malého prostranství. Budova, v níž se synagoga nalézala, byla rozdělena na dvě samostatné parcely s čísly 51 a 52. Podle duplikátu stabilního katastru se na parcele č. 51měly nacházet bytové prostory s celkovou výměrou 40 sáhů čtverečních (143,88 m²). Objekt na této parcele měl nést číslo popisné 48. Vlastníkem této stavby byla místní židovská náboženská obec a Nephtaly Glaser, jenž byl učitelem a podle soupisu židovských rodin z roku 1793 patřil úředně se svou rodinou do nedaleké obce Úbočí. Na parcele č. 52, jejímž vlastníkem byla jen židovská obec Malá Šitboř, stála samotná synagoga, jejíž celková rozloha měla činit 50 sáhů čtverečních (179,85m²). Podíváme-li se však na císařský otisk vesnice Malá Šitboř, na plánky synagogy od Alfreda Grotteho a Antona Gnirse a dochovanou fotografii, zjistíme, že parcely byly v úředním zápise zaměněny. Na parcele č. 51 se nacházel nespalný dům, tedy kamenná synagoga a na parcele č. 52 spalný objekt, v němž byl byt rabína, pekárna, rituální lázeň, škola a stodola. Obě budovy byly pod jednou střechou. Malošitbořská synagoga byla rozdělena do dvou částí, na mužskou a ženskou. Pro muže byl vyhrazen prostor v přízemí a pro ženy galerie v patře, do obou částí vedly oddělené vchody skrze obytnou budovu. Strop synagogy byl opatřen nepravou klenbou ze dřeva, které bylo omítnuto. Na počátku 20. století byla podle odborníka na architekturu židovských sakrálních staveb Alfreda Grotteho místní synagoga již málo využívaná. V říjnu 1914 i s obytnými prostory vyhořela a následně byla stržena.

Mgr. Lukáš Svoboda

Kresba předního pohledu na synagogu v M. Šitboři-Gnirs A. in Topographie Tepl und Marienbad s. 138.jpg

Kresba půdorysu synagogy v M. Šitboři-Gnirs A. in Topographie Tepl und Marienbad s. 138.jpg

Malá Šitboř-interiér synagogy-A.Grotte-s.83.jpg

Malá Šitboř-podélný řez jižní stranou synagogy-A.Grotte-s.82.jpg

Malá Šitboř-příčný řez východní stranou synagogy-A.Grotte-s.82.jpg

Malá Šitboř-půdorys empory v synagoze-A.Grotte-s.82.jpg

Malá Šitboř-půdorys mužské a ženské části v synagoze-A.Grotte-s.82.jpg

Malá Šitboř-synagoga-A.Grotte-s.83.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin