CZ | DE | EN

Příběh první - Kostel sv. Linharta a hmotná kultura

Archeologický výzkum všech tří kostelů přinesl bohatý doprovodný nálezový materiál, keramiku, mince, kovové a skleněné nálezy, i drobné předměty figurálního charakteru. Mezi nejvýznamnější však jednoznačně patří velké množství železných votivních předmětů, zoomorfních i antropomorfních, z kostela sv. Linharta.

Nalezené votivní předměty potvrzují široce rozšířený kult tohoto světce především v německých zemích a v oblastech spojených s německou středověkou kolonizací. Světec byl uctíván od raného středověku jako ochránce nemocných, vězněných a nalezenců, od pozdního středověku  dominuje jeho význam ochránce zvířat.

Ve spojení s životem sv. Linharta byly jeho počátky spjaty s osvobozováním vězňů v souvislosti s křížovými výpravami od konce 11. století. Jeho atributy byl řetěz a zvoneček. Začátkem 15. století došlo k mírnému posunu kultu, byl uctíván jako ochránce nemocných a zvířat, symbol řetězu byl vykládán nikoliv jako pouta, ale jako řetěz na uvázání dobytka.

Vývoj legendy se odrazil i v proměně železných obětin, nejstarší řetězy byly později vystřídány figurkovými železnými obětinami, v rané formě lidskými postavami nebo lidskými údy, později především zvířaty. Tyto předměty byly zhotovovány patrně na zakázku u místního kováře. Věřící potom vybrané předměty ukládali na oltář zároveň s prosbou o přízeň v dotyčné věci. Obzvláštnímu zájmu se těšily obětiny v době svátku sv. Linharta (6. listopadu), kdy byly předměty knězem posvěcovány. Umisťovány byly posléze v příbytcích či stájích, kde měly chránit člověka a jeho dobytek proti nemocem a kouzlům. V našem případě byly obětiny zakopány přímo v kostele, nálezy se koncentrovaly především ke středu hlavní lodě.

Nejstarší doložené formy byly vyrobeny z jednoho kusu. Končetiny, hlava a ocas jsou vykovány z trupu, detaily jsou pouze v náznaku nebo chybí vůbec. U pokročilejší formy jsou končetiny a rohy vyrobeny ze samostatného kusu, který je protažen otvorem v trupu nebo prostě přivařen. Kromě těchto vyhraněných forem existují i formy přechodné, zde bývají silně protaženy partie krku a hlavy.

Mezi nalezenými železnými předměty převažují figurky zvířat chovaných v domácnosti, vzácněji se vyskytují antropomorfní nálezy, četné jsou předměty kulovitého nebo kapkovitého tvaru s očkem. Zvláštní skupinu tvoří podkovy, jež byly votivně použity druhotně. Nálezy jsou datovány mincí do druhé poloviny 15. století.

V nálezech se vyskytují celkem čtyři koně, dva psi, jedna kráva a jedna březí koza. Přestože je figurek zvířat poměrně málo, přece jen čtyři koně a čtyři části podkov svědčí o vysoké materiální úrovni zdejších farníků. Snad to může vysvětlovat historické spojení zdejší fary a vsi s nedalekými Karlovými Vary. Mezi antropomorfními nálezy k vrcholům preciznosti kovářské práce patří dvě figurky, jež znázorňují celé lidské tělo, obě mají výraz a tvář. Jejich kultovní význam podtrhuje adorační gesto rukou. Až mystický dojem vyvolává pak postava, jejíž nohy přecházejí v jakousi čepel plamenné dýky. Kromě celé postavy máme v nálezech i jednotlivé údy, nohu a ruce. Spojené ruce mohou zároveň naznačovat prosbu o uzdravení.

O votivnosti ostatních předmětů můžeme uvažovat pouze v souvislosti s faktem, že byly nalezeny s předměty, u kterých není o smyslu přítomnosti v kostele pochyb. Co symbolizovaly, přesně nevíme.

Nálezy votivních předmětů z karlovarského kostela sv. Linharta nám dokládají bohatý duchovní svět našich předků, smysl pro umění i v prostém životě a především víru v zázračné schopnosti oblíbeného světce.

1 Sv. Kateřina a torzo Krista.JPG

2 Železné votivní předměty.JPG

3 Zvířecí figurální plastika.JPG

4 Antropomorfní plastika.jpg

5 Votivní předměty in situ.jpg

6 Koník před konzervací.jpg

7 Zoomorfní plastika.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin