CZ | DE | EN

Muzeum Karlovy Vary se podílí na ochraně přírody v regionu i celé České republice

V souvislosti s muzeem si většina lidí vybaví sbírky a výstavy. Činnost přírodovědného oddělení Muzea Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, je však mnohem pestřejší a zahrnuje i práci s živými organismy přímo v terénu. „Naše práce není, jak by si mohl někdo myslet, jen shromažďovat a oprašovat sbírky nebo připravovat výstavy. Velká část naší činnosti je věnována i poznávání a ochraně přírody,“ říká Jan Matějů, kurátor přírodovědných sbírek muzea.

Již osm let se Muzeum Karlovy Vary podílí na sledování populace jednoho z našich nejvzácnějších savců, kriticky ohroženého sysla obecného. Muzeum zajišťuje každoroční monitoring stavu všech jeho populací, tedy mapování výskytu a sčítání syslů a odhady velikosti jejich populací od Karlových Varů až po Břeclav. Kromě monitoringu spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) také na realizaci Záchranného programu sysla obecného v ČR. Hlavním cílem tohoto programu je zajištění existence populací sysla obecného ve volné přírodě.

„Abychom tohoto cíle dosáhli, je nutné o sysly aktivně pečovat, zajistit kosení nebo pastvu trávy na jejich lokalitách a v případě, že jich někde výrazně ubylo, tak i posílit jejich populace. Například vypuštěním syslů odchovaných v zoo nebo z jiných prosperujících lokalit. Počet zvířat, která z těchto důvodů našla nový domov, byl od spuštění záchranného programu letos rekordní – celkem bylo v červenci vypuštěno 171 syslů na šest různých lokalit v Čechách i na Moravě. Na jejich odchytech a vypouštění s námi již tradičně spolupracoval i zoolog karlovarského muzea Jan Matějů,“ vysvětluje Tereza Brzobohatá, koordinátorka záchranného programu z AOPK ČR Praha.

Dalším druhem, ke kterému se v posledních třech letech upírá pozornost přírodovědného oddělení Muzea Karlovy Vary, je kriticky ohrožená ropucha krátkonohá. Jedná se o nejmenší a nejvzácnější ze tří u nás žijících druhů ropuch. Její zvláštností je obliba holých míst bez vegetace a mělkých nezarostlých kaluží, kde se rozmnožuje. Místo u rybníků a v zarostlých mokřadech se s ní sekáme v pískovnách, kamenolomech, těžebnách kaolinu a jílů a na výsypkách. Na území Karlovarského kraje se nachází většina současných populací tohoto druhu v ČR, přičemž asi největší populace je v hnědouhelném velkolomu Jiří u Sokolova.

„Výskyt ropuchy krátkonohé na území Karlovarského kraje mapujeme od roku 2019. Za tu dobu se nám povedlo zkontrolovat všechna známá místa jejího rozšíření v kraji a ověřit některé již historické údaje o výskytu. Bohužel spolu s útlumem těžební činnosti a zarůstáním výsypek řada populací ropuchy krátkonohé zanikla. Avšak našli jsme i dvě dosud neznámé lokality, na kterých stále přežívají a rozmnožují se přinejmenším desítky těchto vzácných obojživelníků,“ uvádí Jan Matějů. Výsledky mapování by měly sloužit jako podklad pro orgány ochrany přírody respektive pro záchranný program, který i pro tento druh chystá AOPK ČR a Ministerstvo životního prostředí.

„Sysel obecný a ropucha krátkonohá samozřejmě nejsou jediné vzácné druhy, které v rámci naší činnosti sledujeme. Dle časových a technických možností se podílíme i na mapování a sčítání dalších druhů, například tetřívka obecného, čolka velkého nebo zimujících netopýrů. Spolu s karlovarským pracovištěm AOPK ČR také chystáme mapování výskytu a genetický výzkum dramaticky ubývajícího karasa obecného,“ dodává Matějů.

Archiv

Jan Matějů při vypouštění syslů na lokalitě Písečný vrch v Českém středohoří. Foto T. Brzobohatá AOPK ČR..JPG

Jan Matějů při vypouštění syslů na lokalitě Hliniště v Českém středohoří. Foto T. Brzobohatá AOPK ČR..JPG

Před vypuštěním na lokalitě Písečný vrch v Českém středohoří bylo třeba všechny sysly ze Zoo Norimberk zvážit. Foto J. Větrovcová.JPG

Ropucha krátkonohá. Foto J. Matějů, Muzeum Karlovy Vary.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin