CZ | DE | EN

Evangelíci a Karlovarsko - 2. část

Po druhé světové válce začali nově příchozí Češi s obnovou církevní práce. Německý evangelický kostel získala Církev československá, evangelíci z místní kazatelské stanice jej také užívali pro bohoslužby nebo nedělní školu. Předsedou stanice byl veterinární lékař Bureš. Z původních členů předválečné stanice se vrátilo jen několik lidí, řady členů rozmnožili evangeličtí dosídlenci z německého Slezska, Polska, Rumunska, Maďarska a dalších zemí.

Po komunistickém puči uprchl kazatel B. Šlegl na západ a po něm nastoupil nový kazatel Lubomír Miřejovský. Nový sbor postrádal nejen kostel, ale i faru. Oficiálně sídlil v přístavku budovy v Zahradní ulici č. p. 19, roku 1951 pak sbor získal budovu na stejné ulici, č. p. 33, kde sídlí dodnes. Téhož roku 1. května se karlovarský sbor osamostatnil. Když po úspěšném působení roku 1952 odešel farář Miřejovský, působili po něm krátce ve sboru faráři Jan Barthel a Jaromír Sečkář.

Roku 1954 přišel sloužit sboru farář Jiří Zejfart, který zde až do odebrání státního souhlasu působil téměř čtvrt století. Aktivity J. Zejfarta a dalších farářů i laiků v evangelické církvi byly od konce 50. let spojeny s teologickým proudem zvaným Nová orientace, který kromě jiného zaujímal kritický postoj k socialistickým pořádkům. Zejfart se i s dalšími stal terčem opatření StB – byl mu odposloucháván telefon a kontrolována korespondence. StB tak zjistila, že Zejfart udržoval řadu osobních a církevních kontaktů do zahraničí s představiteli evangelických církví, které informoval o situaci v církvi v ČSSR. K 1. říjnu 1978 byl Zejfartovi odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Na jeho podporu vystoupili evangeličtí faráři, kteří působili na laické pracovníky ve smyslu, aby na církevních shromážděních faráře Zejfarta podpořili. Těmito zákroky a pomocí vlivové agentury vyvolávala StB rozpory mezi jednotlivými duchovními v Západočeském seniorátu.

Po vynuceném Zejfartově konci se karlovarský sbor ocitnul v letech 1978–1983 bez faráře. Bohoslužby, biblické hodiny, nedělní školu nebo sborovou práci obstarávali členové staršovstva. Významně se o chod sboru v letech bez faráře zasloužila PhMr. Věra Ulmanová, kurátorka a presbyterka. V letech 1983–1988 působil u sboru farář Blahoslav Hájek. Tou dobou se stále stupňoval tlak komunistických úřadů, aby sbor změnil působiště v rámci města. Naštěstí v listopadu 1989 komunistický režim padl a sborový dům zůstal zachován. Právě koncem listopadu 1989 byl instalován za faráře Josef Kejř, jenž působil ve sboru deset let.

Po pádu režimu se vyskytla příležitost k ekumenické spolupráci s ostatními církvemi. Spolupráce mezi církvemi vzkvétala, bohužel bez pravoslavné a katolické církve. Také se objevila příležitost učit na školách, avšak někteří faráři jiných církví v nezkrotné touze po výsledcích dosáhli po čase toho, že od půlky devadesátých let ředitelé škol další církevní vzdělávání odmítali. Za Kejřova působení karlovarský sbor navázal přátelské kontakty v zahraničí – vzniklo partnerství s německými sbory v Mühlhausenu a Frankfurtu-Höchstu. V devadesátých letech byl také navázán přátelský vztah s presbyterskou církví v nebraské Cretě v USA. Ke konci roku 1999 nastoupila do sboru německá farářka Ivona Linhart, její působení skončilo po dvou letech. Další dva roky v karlovarském společenství obětavě pracoval farář Miloslav Nekvasil, původně operní zpěvák a operní režisér. Po něm nastoupil roku 2005 farář František Pavlis a pět let ve sboru pracoval. Na sklonku jeho působení u něj absolvoval jáhenský vikariát Pavel Klimeš, původní profesí právník, který se pak rok po Pavlisově odchodu stal novým karlovarským kazatelem. Od roku 2017 až do současnosti v karlovarském evangelickém sboru působí farář Martin T. Zikmund.

Mgr. Jan Nedvěd

Archiv

Farář Lubomír Miřejovský.jpg

Farář Pavel Zejfart, vpravo bez klobouku.jpg

Farář Pavel Klimeš.JPG

Evangelická fara a sborový dům.jpg

Zahradní ulice, uprostřed sborový dům.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin