CZ | DE | EN

NOVINKA! Exkurze do přírody

Objednejte si přírodovědnou přednášku s terénní exkurzí!

 

1. terénní exkurze pro školy i veřejnost

Nabízíme Vám představení přírodních fenoménů Karlovarského kraje přímo v lokalitách, které si sami vyberete. Jaké zajímavé druhy rostlin a živočichů zde rostou a žijí? Jak je poznat a a doplníme i informace o jejich ekologických nárocích, výskytu nebo dokonce praktickém využití. Ukážeme Vám různé přírodní i lidmi formované biotopy a vysvětíme jejich vývoj. Podáme Vám krajinářské, geomorfologické i základní geologické informace o vybraných místech a nemusí se jednat jen o známé „exkursní“ lokality.

Orientační příklady:

Okolí Hřebečné a Rýžovny – významné hornické památky a na ně navazující výskyt řady druhů netopýrů, rostlinná společenstva vřesovišť a na ně vázaný výskyt tetřívka obecného, čedičový lom se sloupcovou odlučností horniny, výskyty zajímavých druhů rostlin – orchideje, plavuníky, návštěva zachovalého rašeliniště Spáleniště – vznik rašeliny.

Ostrovská pánev (Borecké nebo Ostrovské rybníky, okolí Velkého rybníka, Nivy…) – zajímavé a vzácné druhy rostlin, obojživelníků a ptáků vázané na vodní plochy a mokřady, život v rybníce.

Okolí Horního Hradu a Stráže nad Ohří – vznik průlomového říčního údolí, skály a sutě, fauna i flóra řeky i zachovalých listnatých lesů, fenomén výskytu vzácné užovky stromové.

Doupovské hory – největší vulkanické pohoří v ČR a největší vojenský újezd ve střední Evropě, největší zajímavosti a vývoj přírody ve vysídlené krajině podléhající „vojenskému režimu“ (povolení vstup do VÚ Hradiště si musí zájemce o exkurzi zajistit sám).

Možnost tématických exkursí (například: tetřívek obecný – tok, jelen lesní – říje, orchideje, koniklece, sovy – tok,…) – pouze pro menší skupiny max. 8 až 10 osob, termín a cena po předchozí domluvě

 

2. přednášky

Příroda Karlovarského kraje – přednáška může zahrnovat největší přírodní fenomény kraje, ale je možná i podrobnější verze například geograficky omezená (např. Příroda Doupovských hor, Příroda podkrušnohorských pánví, Příroda okolí Žlutic, apod.) popřípadě je možné tematické omezení např.: Krušnohorská rašeliniště, Fauna řeky Ohře, netopýři, ryby ... etc.)

Ochrana přírody – proč chráníme přírodu, obecné principy moderní ochrany přírody, regionální příklady chráněných druhů, území a opatření

 

S ohledem na pohyb v terénu a možnosti výkladu není vhodný příliš velký počet účastníků – tj. více než 30, max. 40 osob.

Cena je 20 Kč za účastníka, náklady na dopravu muzejního pracovníka hradí objednatel. Průvodcem bude Mgr. Jan Matějů, Ph.D.

Termín a upřesnění tématu je třeba domluvit min. s předstihem 14 dnů na adrese mateju@kvmuz.cz nebo na tel.734 266 642

 
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin