CZ | DE | EN

Hnědásek chrastavcový

Hnědásek chrastavcový (Euphydrias aurinia) patří ke kriticky ohroženým druhům denních motýlů a to nejen u nás, ale i v celé Evropě. Vyznačuje se hnědooranžovým zbarvením s typickou tmavou kresbou (viz obr. 1). Dosahuje velikosti 34 – 44 mm, délka předního křídla je 17 – 22 mm. U samců je na zadním páru křídel patrný oranžový pás s tmavými tečkami.

Hnědásek chrastavcový na území České republiky obývá již jen několik desítek lokalit – všechny v západních Čechách (obr. 2). Na území Karlovarského kraje se vyskytuje např. na evropsky významné lokalitě Horní Kramolín a dalších místech v CHKO Slavkovský les, v okolí Velkého Údrčského rybníka u Bochova, v Doupovských horách v oblasti Doupovského Mezilesí,  v místech s pozůstatky důlní těžby (pinky) na Sokolovsku a na lokalitách v Ašském výběžku a na Chebsku. Dává přednost rašelinným a slatinným loukám, vlhkým podmáčeným pastvinám apod. Jeho přítomnost je vázána na výskyt živné rostliny, kterou je u nás čertkus luční (Succisa pratensis, viz obr. 3), což je rostlina z čeledi štětkovitých (Dipsacaceae). Na jiných lokalitách v Evropě byla zaznamenána i vazba na jiné druhy živných rostlin.

V období od května do konce června kladou samice hnědáska chrastavcového několik řad vajíček na spodní stranu listů čertkusu. Vybírají si zejména dobře viditelné trsy rostlin, které jsou obklopeny jen nízkou vegetací, případně nejsou do okolní vegetace zapojeny (např. na okrajích cest) a zároveň jsou dobře osluněné. Housenky (obr. 4) se vyvíjejí v pozdním létě a vytvářejí shluky a posléze i zámotky na živných rostlinách. Jak přečkávají zimu u nás, není dosud přesné známo, ale v severní Evropě bylo popsáno přezimování housenek v tzv. zimních hnízdech. Na jaře se housenky zakuklí (obr. 5) a dokončí svou přeměnu v dospělce (imago). Samci vylétávají z kukel dříve než samice (jedná se o tzv. protandrický druh). Imaga můžeme pozorovat jen v období od května do začátku července.

Hnědásek chrastavcový žije obvykle v relativně malých populacích, mezi kterými však může docházet ke značné výměně jedinců. Dospělí jedinci tohoto druhu mají poměrně jasně daný „denní režim“. V dopoledních hodinách a v pozdním odpoledni se věnují sběru nektaru. Dobu kolem poledne tráví samice většinou kladením vajíček, samci pak poletují nad trsy živných rostlin, případně posedávají na osluněných a závětrných místech, kde dochází i k „soubojům“ mezi samci. Noc motýli přečkávají ve vysoké trávě.

Existenci tohoto druhu v Evropě nejvíce ohrožuje úbytek vhodných lokalit. Vlhké louky na kterých dochází k občasné pastvě dobytka jsou odvodňovány a extenzivní pastva je nahrazena intenzivním spásáním, případně dalším hospodařením. Dochází také k zarůstání lokalit dřevinami a ke změnám druhové skladby rostlin, což vede k úbytku vhodných živných rostlin. Ochranářská opatření na lokalitách s výskytem hnědáska chrastavcového jsou v současnosti dvojího druhu. Pokud se jedná o pastvinu, je doporučeno pouze extenzivní spásání. V případě luk je upravována intenzita kosení lokality. To by mělo probíhat jen jednou ročně v období od 5. do 25. června metodou tzv. mozaikovité seče, kdy 1/3 plochy zůstane neposečená a to nejlépe v pruzích či ostrůvcích, jejichž umístění se bude každý rok měnit. Zároveň je třeba při sečení nechat dostatečné okraje (obr. 6). Posečený materiál musí být z lokality odvezen. Na menších lokalitách je třeba se při sečení přímo vyhýbat konkrétním trsům čertkusu s hnízdy housenek. Výše zmíněná opatření nejsou z hlediska zemědělského hospodaření na lokalitách s výskytem hnědáska chrastavcového nijak zvlášť náročná a zároveň mohou pomoci zachránit tento kriticky ohrožený druh evropské přírody.

Použitá literatura a jiné zdroje: www.lepidoptera.cz, www.prirodakarlovarska.cz, www.biolib.cz

Mgr. Kristýna Matějů

Archiv

Obr. 2 výskyt hnědáska chrastavcového v ČR.jpg

Obr. 3 čertkus luční.jpg

Obr. 4 housenka - foto M. Konvička.jpg

Obr. 5 kukla - foto V. Hula.jpg

Obr. 6 ukázka mozaikové seče.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj