CZ | DE | EN

Doupovské hory – ztracený svět

Doupovské hory – pojmenované po dnes již neexistujícím městě Doupov (Duppau) - se rozkládají převážně na pravém břehu řeky Ohře, a zaujímají plochu přibližně 600 km2. Za jejich vznikem stojí rozpad třetihorního stratovulkánu a kaldera, která takto vznikla, je dodnes patrná jako sníženina v centrální části tohoto horského celku. Nejvyššími vrcholky Doupovských hor jsou Hradiště (934 m n. m.) a Pustý zámek (928 m n. m.).

Z přírodovědného hlediska se jedná o oblast v České republice ojedinělou. Nejpodstatnější vliv na přírodní podmínky zde má velmi řídké osídlení. Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce a krátkém období českého osídlení zde vznikl v roce 1953 vojenský výcvikový prostor. Veřejnosti nepřístupná plocha o rozloze cca 330 km2 se tak stala místem, kde se dříve zemědělsky obhospodařovaná krajina polí a sadů postupně navrací ke svému původnímu stavu. Vzhledem k omezenému přístupu začali přírodovědci podrobněji zkoumat oblast Doupovských hor až ke konci osmdesátých let. Ukázalo se, že toto místo nejen vyniká druhovou bohatostí a vyskytuje se zde řada vzácných a ohrožených druhů, ale může poskytnout cenné poznatky o tom, jak se vyvíjí krajina bez větších zásahů člověka.

Doupovské hory jsou jedním z mála míst, kde roste kriticky ohrožený koniklec otevřený (Pulsatilla patens), hvozdík pyšný (Dianthus superbus) či měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) (1). Ucelenější přehled o fauně Doupovských hor poskytl až výzkum v letech 1983-1988, na kterém se podílelo i přírodovědné oddělení muzea v Karlových Varech (2). Hnízdí zde stabilní populace čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), chřástala polního (Crex crex), žluny šedé (Picus canus), pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a dalších druhů, mj. i 10-15 párů výra velkého (Bubo bubo). Celé Doupovské hory jsou v současné době také chráněny jako významná ptačí oblast soustavy Natura 2000 (3). Nezbývá než si přát, aby se této oblasti dostalo v budoucnu pozornosti a důsledné ochrany, kterou si plným právem zaslouží.

Mgr.Kristýna Matějů

Související literatura a odkazy:

  1. Jelínek, F.: Ohrožená květena Karlovarska, 1987
  2. Bušek, O., Tejrovský, V., Zavadil, V.: Obratlovci Doupovských hor (Aves, Mammalia). Sborník Západočeského muzea v Plzni č. 76, 1990
  3. Blíže o Soustavě Natura 2000 na http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802

Archiv

doupov-ilustr1.jpg

doupov-ilustr2.jpg

koniklec-otevreny.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj