CZ | DE | EN

Exponát měsíce

Muzeum má na 50 000 sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militária, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. V muzeu je soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního lázeňství.

Každý měsíc vám představíme předmět z našeho bohatého sbírkového fondu.

Žlutický kancionál

Do konce dubna máte jedinečnou šanci vidět faksimili kancionálu ve vestibulu muzea v Karlových Varech na Nové louce.

Originál Žlutického kancionálu je dnes uložen v Památníku národního písemnictví. Muzeum vlastní jeho faksimili z dílny Jana Soboty. Faksimile je k vidění ve stálé expozici muzea ve Žluticích.

Kancionálem nazýváme sbírku strofických duchovních písní, které však Žlutický kancionál neobsahuje. Podobné matoucí názvy získaly v 19. a na začátku 20. století i další zpěvníky. Odpovídající název je graduál, protože obsahuje sbírku liturgických mešních zpěvů.

Vzácný pergamenový foliant (kniha velkého formátu) o rozměrech 63 x 40 x 16 cm a váze 28 kg pochází z roku 1558. Obsahuje české utrakvistické (z lat. utraque – obojí) liturgické texty ke mši svaté i další zpěvy s notami a malířskou výzdobou. Po sedmi letech od pořízení uvádí městský notář Vít Strašecký, že má graduál i s nepsanými 494 fólií. Vyzdobeno malbami je 40 stran, z toho ve vlastním zpěvníku 35, jež zaplatilo osm cechů a 32 jednotlivců. Graduál dala pořídit městská obec žlutická nákladem 283 kop grošů míšeňských, vrchnost přispěla 23 kopami. Za celkovou sumu se dal pořídit výstavný dům. Po roce 1923 byla provedena tužkou průběžná foliace a byl zjištěn celkový počet stran 471. Chybí 23 listů, za pobělohorské zásahy cenzora lze označit 9 fólií s husitskou tématikou.

Majitel písmomalířské dílny v Praze Jan Táborský z Klokotské hory, kde dílo vzniklo, v úvodu veršoval: "O pravdu stáli žlutičtí měšťané / Rozumným (tj. českým) dali jazykem nákladné / Sobě dělati / knihy tyto psáti / chtíc s nich zpívati." Jan Táborský je také autorem řady českých textů. Variabilní výchovné texty veršovaně převypravují biblickou dějepravu. Významným pramenem jsou liturgické texty přeložené z latiny.

Významný český malíř Fabián Puléř z Ústí nad Labem je autorem bohaté malířské výzdoby. Vyobrazeny jsou iluminace (z lat. osvětlovat – ozřejmovat text) iniciál, miniatury v bordurách, celostránkové obrazy a rostlinná ornamentika (16 miniatur v iniciálách a arabesky jsou vysoce hodnoceny). Je zde znak Žlutic a znaky jednotlivých donátorů a cechů, výjevy ze Starého a Nového zákona, z života měšťanů (posvícení, porážka vola, nedělní odpočinek), jsou zpodobněny osobnosti českých dějin jako sv. Václav, M. Jan Hus a Jeroným Pražský. Tyto dva folianty jsou poničeny.

Vavřinec Bílý zapsal písmo (česká bastarda) a notace. Nápěvy se drží tradičních až starobylých melodií, z nichž většina existovala již v předhusitské době s latinskými liturgickými texty. Notačním systémem je v Čechách obvyklá rhombická chorální notace. Všechny noty jsou stejně dlouhé, občas se objeví notace zachycující rytmus. Zpěvy zapsané v notách a textu plynou bez vyznačení začátku a konce. Graduál obsahuje celý průběh bohoslužeb pro všechna období církevního roku.

Na počátku 15. století nebylo téměř rozdílu v bohoslužbě pod jednou a pod obojí, ale  husitství podpořilo přijímáním pod obojí lidový zpěv během liturgie. Ve městech převážně utrakvistických vznikaly laické pěvecké družiny tzv. literátská bratrstva. Žlutický graduál je typ mešního liturgického zpěvníku běžného v období 1540 – 1620 u česky zpívajících utrakvistických literátských bratrstev a školních sborů.


Žlutický kancionál z roku 1558.jpg

Písmo a notace zapsal Vavřinec Bílý.jpg

Fabián Puléř je autorem bohaté malířské výzdoby.jpg

Foliant (kniha velkého formátu) o rozměrech 63x40x16 cm a váží 28 kg.jpg

městská obec zaplatila 283 kop grošů míšeňských.jpg

malbami je vyzdobeno 40 stran.jpg

graduál obsahuje sbírku liturgických mešních zpěvů.jpg

označení faksimile výrobcem.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin