CZ | DE | EN

Zámek v obci Horní Hrad

Zámek Horní Hrad, původně středověký hrad Hauenstein, se nachází tři kilometry severozápadně od Stráže nad Ohří v katastru obce Krásný Les. Hrad vyrostl na skalnaté ostrožně nad soutokem dvou potoků v údolí, které se výrazně svažuje z masivu Klínovce k řece Ohři.

Hrad Hauenstein byl patrně královského založení z konce 13. století z doby Václava II. Hrad byl původně dvoudílný. Malému, výše položenému jádru dominoval volně stojící okrouhlý bergfrit, z další zástavby se zachovala jen obvodová zeď dnešní terasy. V místech dnešních zámeckých budov ve snížené poloze se nacházelo předhradí. Jistě alespoň od 14. století musel být do obranného systému hradu začleněn také sopečný kužel, který z nevelké vzdálenosti od východu převyšoval i hradní jádro. Hrad vznikl na strategicky velmi výhodném místě na ochranu zemské stezky, která vedla nedalekým údolím Ohře.

Až do konce 15. století byl hrad udělován jako léno různým feudálům. Prvním známým držitelem byl loketský purkrabí Mikuláš Winkler roku 1320, k dalším patřili Bušek z Tachlovic, Štěpán z Kobrshan a Vilém z Ilburka. Dědičnými majiteli se stávají až Satanéřové z Drahovic roku 1497 za Vladislava II. V 16. století patřil hrad Šlikům, roku 1663 ho prodali sasko-lauenburskému knížeti Juliovi Jindřichovi. Roku 1839 ho získávají Buquoyové, kteří starý hrad přestavují na prostorný zámek v pseudogotickém stylu. Po letech chátrání koupil roku 2000 zcela zdevastovaný zámek nový majitel pan Pavel Palacký.

V souvislosti se zahájenými konzervačními pracemi v prostoru zámku zde provedlo Karlovarské muzeum ve dnech 13. až 31. srpna 2001 sondážní záchranný archeologický výzkum.

Archeologický výzkum odkryl torza středověkých zděných konstrukcí v terase za bergfritovou věží, které potvrzují důležitost tohoto prostoru v nejstarší fázi hradu. V místě dnešního nádvoří pak výzkum odhalil situaci zdiva, jíž můžeme dávat do souvislostí s původním vstupem do hradního komplexu, a torza staveb, které tu vznikly, když se předhradí proměnilo v nádvoří.

Mgr. Jiří Klsák

autor Jana Kopecká

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin