CZ | DE | EN

Výzkum 2015 – Hartenberg u Hřeben

Archeologický výzkum na hradě Hartenberg probíhá s přestávkami od roku 1995, ale teprve poslední sezóny umožnily provést systematičtější sondáž v jádru hradu, a to v návaznosti na rozebírání suťových vrstev při postupné rekonstrukci objektu. Již sezóny 2006 a 2007 naznačily, že datování vzniku hradu do poloviny 14. století bude vyžadovat revizi a že nalezený archeologický datovací materiál v druhotné poloze vypovídá spíše o výrazně starším založení, ve druhé vlně zakládání ministeriálních sídel na Chebsku na přelomu 12. a 13. století. Tuto hypotézu pak plně potvrdily výsledky výzkumné sezóny v roce 2009, kdy byl uskutečněn nález lichoběžníkovitého objektu o rozměrech cca 450 x 550 cm, zasekaného více než 50 cm do skalního masivu. Na jeho upraveném dně ležely zbytky spálené dřevěné konstrukce, nad ní pak mazanice ze spadlého patra a další doklady požárem zaniklého objektu. V roce 2010 přinesly sondy především další doklady o podobě okolního skalního masivu, který se ukázal velmi nepravidelným, ale i přes tuto komplikaci byla v jedné ze sond, ve východní části paláce, nalezena soustava zdí i s průchodem, jehož ostění jsou z kvádříkového zdiva. Práce v této sondě vzhledem k jejím rozměrům a složitosti terénní situace pokračovaly až do roku 2015.  Ve východní části hradního areálu byl pak zaznamenán průběh hradního příkopu. Nejstarší nalezená keramika svědčila o využívání tohoto prostoru již v první polovině 13. století.

Letošní archeologická sezóna proběhla ve dnech 19. až 27 června. V roce 2015 byly v hradním areálu vytyčeny dvě sondy. Výzkum se jednak zaměřil na dokončení prací v sondě III a druhou sondou řešil havarijní situaci hrázděné příčky v přízemí hradního paláce.  Sonda  III/2015 o rozměrech cca 120 x 120 cm byla vytyčena na západní straně sondy III, tento prostor je kontinuálně zkoumám od roku 2010. V sondě byla dokumentována severozápadní zeď a k ní přiléhající dvě úrovně valounových dlažeb (obr. 03).  Ve druhé sondě, která řešila havárii hrázděné příčky, nebyly nalezeny pozitivní archeologické situace a v hloubce cca 70 cm bylo dokumentováno skalní podloží (obr. 01 a 02).

V letošním roce byly zahájeny archeologické práce na předpokládaném předhradí. Byly zde vytyčeny tři sondy, které řešily havarijní situaci opěrných zdí vyvolanou jejich mělkým založením (obr. 05). V sondách byly dokumentovány pozůstatky původních budov a opěrných zdí. Zajímavý je rovněž nález do skály vytesaných schodů (obr. 04). Vzhledem k omezenému rozsahu výzkumu se středověké  stáří domnělého předhradí zatím nepodařilo potvrdit.

Text a foto: Bc. Jan Tajer

01. profil se schodištěm.JPG

02. celková situace.JPG

03. sonda II - detail dlažebI.JPG

04. předhradí -schodiště.JPG

05. předhradí - mělké založení opěrných zdí.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin