CZ | DE | EN

Výzkum 2013-14 - zámek Ostrov

Archeologický výzkum probíhající v souvislosti s rekonstrukcí objektu zámku započal v červnu roku 2012 a bude dokončen v roce 2013. Jeho první etapa se soustředila na část investorem označenou jako E a F. Jedná se o objekty kolem Rastattského náměstí. V této části lze předpokládat původní středověký hrad, který se stal základem pro pozdější renesanční šlikovský zámek.  Druhá etapa výzkumu pak proběhla při výstavbě dešťové kanalizace. Celkem bylo vytyčeno 14 sond. Výzkum se zaměřil na poznání starších středověkých konstrukcí předpokládaného staršího hradu a s tím související středověké opevnění města. Z tohoto důvodu se výzkum soustředil na prostor konírny, která byla, dle vedut, postavena v prostoru mezi hlavní a parkánovou hradbou. V tomto prostoru se vzhledem k více jak dvoumetrovým barokním navážkám nepodařilo prozkoumat žádné středověké situace. Podařilo se ale identifikovat kanál sloužící k odvodu vody z barokní grotty. Jiná byla situace v prostru za konírnou, kde byla po odtěžení barokních navážek nalezena starší studna. Po vybrání zásypu bylo ve studni nalezeno torzo rumpálu a vědra. Ve stejné vrstvě byly nalezeny drobné kusy dřeva, které byly odeslány na datování metodou rozpadu radioaktivního uhlíku 14C. Výsledkem této analýzy bylo poměrně široké datum 1388 – 1635.  Toto datum je bohužel jediným vodítkem pro datování studny, protože keramický materiál a jiný archeologický materiál zde bohužel nebyl nalezen.

V roce 2013 pak archeologický soustředil na vlastní Rastattské náměstí a na barokní část budovy zámku. Zásahy v ploše náměstí kopírovaly výkopy pro odvlhčení budovy a pro inženýrské sítě. Sonda vytyčená podél jihovýchodní strany náměstí zachytila řadu starších zdí, které byly druhotně využity jako základy pro výstavbu barokního zámku. V sondě při jihozápadní straně náměstí nebyly zachyceny žádné starší konstrukce. Nejvíce situací bylo nalezeno v sondě při severozápadní straně náměstí. V jihozápadním rohu náměstí byla sonda rozšířena do čtverce 5 x 5 metrů. Zde byly nalezeny základy starší schodišťové věže, známe ze starších vedut města.  Veškeré situace nalezené v prostoru náměstí byly bohužel výrazně poškozeny. Další fáze výzkumu pak proběhla v prostoru vlastního zámku, kde navázala na výsledky z roku 2012. Výzkumem zde byl potvrzen průběh hlavní a parkánové hradby.  Dále byl zachycen oblouk mostu vedoucího přes příkop do města.  V základech hradby i v oblouku mostu byl nalezen karlovarský vřídlovec. jeho nález nám tyto konstrukce dovoluje spolehlivě datovat do období středověku. K tomuto oblouku byl přizděn mladší barokní kanál, který odváděl vodu z prostoru bývalého příkopu i po jeho zavezení.

Text a foto: Bc Jan Tajer

01. Řez studnou final.jpg

02. Nálezy ze studny po konzervaci.jpg

03. Vřídlovec ve zdivu.jpg

04. Oblouk mostu.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin