CZ | DE | EN

Výzkum 2011 – Hartenberg u Hřeben

Archeologický výzkum na hradě Hartenberg probíhá s přestávkami od roku 1995, ale teprve poslední sezóny umožnily provést systematičtější sondáž v jádru hradu, a to v návaznosti na rozebírání suťových vrstev při postupné rekonstrukci objektu. Již sezóny 2006 a 2007 naznačily, že datování vzniku hradu do poloviny 14. století bude vyžadovat revizi a že nalezený archeologický datovací materiál v druhotné poloze vypovídá spíše o výrazně starším založení, ve druhé vlně zakládání ministeriálních sídel na Chebsku na přelomu 12. a 13. století. Tuto hypotézu pak plně potvrdily výsledky výzkumné sezóny v roce 2009, kdy byl uskutečněn nález lichoběžníkovitého objektu o rozměrech cca 450 x 550 cm, zasekaného více než 50 cm do skalního masivu. Na jeho upraveném dně ležely zbytky spálené dřevěné konstrukce, nad ní pak mazanice ze spadlého patra a další doklady požárem zaniklého objektu. V roce 2010 přinesly sondy především další doklady o podobě okolního skalního masivu, který se ukázal velmi nepravidelným, ale i přes tuto komplikaci byla v jedné ze sond, ve východní části paláce, nalezena soustava zdí i s průchodem, jehož ostění jsou z kvádříkového zdiva. Ve východní části hradního areálu byl pak zaznamenán průběh hradního příkopu. Nejstarší nalezená keramika svědčila o využívání tohoto prostoru již v první polovině 13. století.

Letošní archeologická sezóna proběhla ve dnech 3. až 19. srpna. V letošním roce byly v hradním areálu vytyčeny čtyři sondy. Výzkum se jednak zaměřil na zdokumentování a rozšíření poznatků o situaci nalezené v paláci v roce 2010 (soustava zdí s průchodem). Dále byly uhlíkatých vrstev z prostoru průchodu odebrány vzorky pro datování měřením rozpadu radioaktivního uhlíku 14C. Další sondou jsme se pokusili v jižní části hradního areálu zjistit průběh hradního příkopu. Jeho průběh se nám však mimo stávající areál hradu nepodařilo doložit, takže jeho další průběh zatím zůstává tajemstvím. Poslední dvě sondy pak byly vytyčeny před druhou branou hradu, jedna na parkánu a druhá pak před jižní zdí brány. V sondě před branou jsme potvrdili průběh hradby, bez potvrzení existence bašty, která je zmiňována v písemných pramenech. Poslední sonda ověřovala průběh terénu na parkánu v souvislosti s budoucí rekonstrukcí prostoru.

Text a foto: Bc. Jan Tajer

 

01 Sonda I po ukončení prací.jpg

02 Sonda II - celková situace.jpg

03 Sonda III - celková situace.jpg

04 Sonda III - detail ostění.jpg

05 Sonda IV - celková situace.jpg

06 Sonda IV - keramický materiál in situ.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin