CZ | DE | EN

Výzkum 2010 - Vladař u Žlutic

Nález dřevěných konstrukcí  na předhradí hradiště Vladař

Stolová hora Vladař leží v západních Čechách 2,5 km jihovýchodně od  Žlutic a 8 km severně od významného halštatského pohřebiště v Manětíně – Hrádku. Již Václav Hájek z Libočan zmiňuje ve své kronice rozsáhlá opevnění. Postupně zde od doby bronzové vznikala pevnostní soustava, která svého vrcholu, rozlohy 115 hetarů, dosáhla v době halštatské. Ve druhé polovině 19. století byla lokalita zařazena mezi významná pravěká hradiště. Lokalita pak byla delší dobu mimo hlavní zájem  odborné veřejnosti. Hradiště zato bylo opakovaně poškozováno ilegální detektorovou prospekcí.

V roce 2002 proto na hradišti začaly soustavné záchranné akce několika institucí (ARÚ Praha, katedra archeologie ZČU, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Karlovy Vary). V roce 2004 byla zkoumána cisterna na akropoli.

Nečekaný objev na předhradí se podařil pracovníkům Karlovarského muzea v roce 2007. Pan Reseteri z Kojšovic popsal v rozhovoru s J. Klsákem, jak v roce 1980 buldozerem hloubil na západním úpatí Vladaře malý rybníček a narazil při tom na „spousty lidských kostí v jakýchsi dřevěných chodbách“. Bylo to v místě někdejšího prameniště v areálu silně opevněného předhradí. Nehlášené zemní práce tehdy silně narušily dřevěné konstrukce, tato skutečnost ale vyšla najevo až v r. 2007. Ukázala to sonda, ve které se podařilo objevit zvláštní konstrukci z pečlivě opracovaných dubových trámů obdélníkového průřezu. Části podobných dřevěných konstrukcí se podařilo rozpoznat na několika místech i v břehu rybníka. Pomocí dendrochronologického datování se podařilo rozlišit dvě skupiny dřevěných konstrukcí. Pro jednu byly použity relativně mladé a rychle rostoucí stromy pokácené nedlouho po roce 480 př. Kr., komory přímo porušené hloubením rybníčku byly zhotoveny ze starých a pomalu rostoucích dubů pokácených krátce po roce 463 př. Kr. Nejsvrchnější část dřevěných konstrukcí se v průběhu staletí rozpadla a zbylé pozůstatky překryly svahové sedimenty.

V současné době probíhá na předhradí hradiště Vladař nový výzkumný projekt financovaný v rámci „Programu podpory projektů mezinárodní spolupráce“ AVČR, který řeší odborné zajištění a konzervaci dřevěných roubených konstrukcí. Cílem výzkumu v roce 2010 byla dokumentace dochovaných konstrukcí, zjištění jejich celkového rozsahu a vyzvednutí celého nároží cisterny. Podařilo se odhalit tři nároží obdélné stavební jámy pro vodní nádrž, která měla rozměry 10 x 11m. Dno stavební jámy pro cisternu bylo souvisle vydlážděno kameny. Hráz široká 110-120 cm, roubená z dochovaných tří, někdy až čtyř řad dubových trámů, měla zachované  stěny do výšky 120-140 cm. V prostoru mezi vnější dřevěnou stěnou obvodové hráze a okrajem stavební jámy se nacházely velké bloky čedičových kamenů, které měly celou konstrukci zpevňovat. Na dlážděném dně cisterny i ve vrstvách její výplně nalezena keramika z pozdní doby halštatské a časné doby laténské, zvířecí kosti a množství opracovaného dřeva – například prkna s otvory pro čepy na každém konci, nebo oválná dřevěná mísa se dvěma držadly na protilehlých koncích. Z vrstvy nade dnem byly vyzdviženy ještě dvě menší dřevěné nádoby. Jihozápadní nároží cisterny bylo před zasypáním sondy rozebráno na jednotlivé trámy. Nejdelší trám měří 520cm x 20cm x 9cm. Všechny dřevěné nálezy byly na podzim roku 2010 odvezeny do Švýcarska k odborné konzervaci na specializovaném pracovišti v Musée Cantonal d’Archéologie et d’Histoire v Lausanne. Podobně vybavená laboratoř u nás zatím neexistuje. Konzervované nálezy budou později vráceny do České republiky a vystaveny v plánované archeologické expozici Západočeského muzea v Plzni. Jedná se o naprosto unikátní předměty, které si zaslouží nejpečlivější zacházení a samozřejmě i náležitou veřejnou prezentaci.

Text : ARÚ Praha, Bc. Jan Tajer      Foto : Bc. Jan Tajer

obr.1 Vladař, stolová hora u Žlutic.JPG

obr.2 odkryté sondy před vyjmutím dřev.JPG

obr.3 torzo dřevěné nádoby.JPG

obr.4 dokumentace dřev v terénu.JPG

obr.5 prkna s otvory pro čepy.jpg

obr.6 dřeva připravená k převozu.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin