CZ | DE | EN

Výzkum 2010 - Kostel sv. Linharta

Kostel sv. Linharta stával na návrší nad středověkou osadou Thiergarten (Obora, Ortus ferarum), která byla pravděpodobně služební vsí v lovecké oboře, patřící ve středověku k hradu Lokti. Ves Obora je poprvé zmiňována roku 1325 v souvislosti s udělením léna Kojatovi z Otnavic, jenž si následně blízko vsi vybudoval své sídlo, dodnes patrné jako oborské tvrziště (Kellerberg). Toto sídlo bylo archeologicky zkoumáno již na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století poloamatérskými výkopy, bohužel bez zachované dokumentace. V roce 1989 tu byly Karlovarským muzeem (Jiří Klsák) dvěma sondami zjištěny zbytky kamenných destrukcí a středověká keramika, datovaná do období 14. až 16. století. Kostel samotný je však poprvé připomínán již roku 1246, kdy byl společně s kostely v Olšových Vratech a v bývalém Vranově darován Václavem I. řádu křižovníků s červenou hvězdou. V polovině 14. století se Obora s kostelem stává majetkem nově vysazeného města Karlovy Vary. Zánik kostela souvisí pak s postupným opouštěním vsi a ztrátou významu celého místa na konci 15. století, kdy novým střediskem se postupně stává město v údolí, nadané četnými privilegii svého zakladatele císaře Karla IV. Díky umístění tajemných ruin v karlovarských lázeňských lesích u cesty na Horní Slavkov a vazby na Karlovy Vary se stalo toto místo středem pozornosti četných badatelů již v 18. století. Například roku 1772 si zdejší lázeňský lékař David Becher povšiml, že při výstavbě kostela byl mimo jiné použit také bílý vřídelní kámen. Kostel má jednoduchý půdorys, pravoúhlou obdélnou loď o rozměrech 1250 x 1000 cm, na niž na východě navazuje pravoúhlý čtvercový presbytář o rozměrech 800 x 800 cm. Zdivo dosahovalo šířky 120 cm a bylo řádkové.

Výzkum byl vyvolán narušením lokality vyvrácenými stromy za vichřice v roce 2006 a následnou těžbou polomů. Došlo zde k narušení zdiva kostela a plochy pohřebiště. Zároveň díky odtěžení polomů bylo možné provést preventivní odkryv před severním vstupem do kostela, který první etapa výzkumu v roce 1989 – 1992 neřešila. V místě hřbitova byl archeologickými metodami odstraněn masivní vývrat, který narušil zdivo márnice kostela a též jeden hrob, který byl po dokumentaci pietně zakryty. Vývrat též narušil jámu, do které středověcí stavitelé vylili přebytečnou maltu, která obsahovala velké kusy přepáleného vřídlovce. Po odstranění pařezu byl roh márnice dozděn a terén upraven.

Před severním vstupem pak byla vytyčena sonda o rozměrech 400 x 200 cm. V prostoru sondy bylo nalezeno množství železných hřebů z krovu kostela, vřídlovců a několik zlomků středověké keramiky.  Nejzajímavějším pak byl nález dvou stříbrných mincí, u jedné je patrné, že se jedná o Švábský Hall, totožnost druhé zatím zůstává tajemstvím. Z jedné ze spodních vrstev byly odebrány uhlíky pro datování metodou 14C.  Po ukončení výzkumu byl terén nově upraven a snížen, což umožnilo i odstranění jednoho recentního schodu ve vstupu do kostela .

Text: Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer

Foto: Bc. Jan Tajer

01 Kostel sv. Linharta.JPG

02 Vývraty na jižní straně kostela.JPG

03 Dokumentace narušeného pohřbu.JPG

04 Plocha na jižní straně kostela po výzkumu.JPG

05 Mince in situ v sondě před severním vstupem.JPG

06 Nově upravený prostor severního vstupu.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin