CZ | DE | EN

Výzkum 2010 – Hartenberg u Hřeben

Archeologický výzkum na hradě Hartenberg probíhá s přestávkami od roku 1995, ale teprve poslední sezóny umožnily provést systematičtější sondáž v jádru hradu, a to v návaznosti na rozebírání suťových vrstev při postupné rekonstrukci objektu. Již sezóny 2006 a 2007 naznačily, že datování vzniku hradu do poloviny 14. století bude vyžadovat revizi a že nalezený archeologický datovací materiál v druhotné poloze vypovídá spíše o výrazně starším založení, ve druhé vlně zakládání ministeriálních sídel na Chebsku na přelomu 12. a 13. století. Tuto hypotézu pak plně potvrdily výsledky výzkumné sezóny v roce 2009, kdy byl uskutečněn nález lichoběžníkovitého objektu o rozměrech cca 450 x 550 cm, zasekaného více než 50 cm do skalního masivu. Na jeho upraveném dně ležely zbytky spálené dřevěné konstrukce, nad ní pak mazanice ze spadlého patra a další doklady požárem zaniklého objektu. Nejstarší nalezená keramika svědčila o využívání tohoto prostoru již v první polovině 13. století.

Letošní archeologická sezóna proběhla ve dnech 14 července až 6. srpna. Výzkum tedy letos pokračoval jednak v částech dotčených v roce 2009 a dále i na místech postižených stavební obnovou hradu. Výzkum tedy pokračoval v severovýchodním rohu zahloubeného prostoru, kde bylo nalezeno místo původního vstupu do světnice a torzo kamenného prahu. Další sondy přinesly další doklady o podobě okolního skalního masivu, který se ukázal velmi nepravidelným, ale i přes tuto komplikaci byla v jedné ze sond, ve východní části paláce, nalezena soustava zdí i s oknem, jehož ostění jsou z kvádříkového zdiva. Ve východní části hradního areálu byl zaznamenán průběh hradního příkopu. Dále byly uhlíkatých vrstev z prostoru světnice odebrány vzorky pro datování měřením rozpadu radioaktivního uhlíku 14C.

Text a foto: Bc. Jan Tajer

01 Práce na sondě.JPG

02 Detail prahu světnice.JPG

03 Celková situace sondy v paláci.JPG

04 Detail okna.JPG

05 Příkop.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin