CZ | DE | EN

Sovolusky - pohřebiště z doby Halštatské

Archeologická lokalita leží na mírném návrší (610 m n. m.)na severozápadním okraji obce Sovolusky mezi obytnými domy a hospodářskými stavbami bývalého JZD, 5 km jižně od Bochova a 10 km západně od Žlutic.

První hroby byly objeveny v roce 1957. Ve stejném roce vyzvedl ředitel karlovarského muzea Jiří Koudelka 9 hrobů a provedl povrchové sběry v okolí místa nálezu. V následujícím roce zde probíhal zjišťovací výzkum mostecké expozitury Archeologického ústavu, který vedl Norbert Mašek. Ten vytyčil šest sond, označené jako I až VI. Hroby byly objeveny v sondach I a II. Hlavni archeologické práce probíhaly na lokalitě až v roce 1962 pod vedením Antonína Beneše, archeologa expozitury Archeologického ústavu v Plzni. Důvodem bylo ohrožení lokality budováním silážních jam pro zmíněně zemědělské družstvo. Zjišťovací sondy bylo nutné rozšířit, takže byla nakonec odkryta souvislá plocha o rozměrech cca 10 x 15 metrů. Celkem zde bylo nalezeno 32 žárových hrobů, z nichž bohužel pouze 20 bylo odborně vyzvednuto a podrobně zhodnoceno. Výsledky výzkumu byly souhrnně publikovány v roce 1969 a přispěly k přesnějšímu časovému členění pozdní doby halštatské.

Plocha celého pohřebiště přesahovala pravděpodobně plochu výzkumu. Absence nálezů v sondě A na severozápadě a závěru sondy D na jihovýchodě však napovídá, že pohřebiště mohlo pokračovat pouze jihozápadním nebo severovýchodním směrem.

Hroby se nacházely hustě vedle sebe, v centrální části odkryté plochy byl rozestup mezi nimi pouze 1 až 2 m. Hroby vykazovaly pestrou výbavu i způsob provedeni. Hlavní skupinu tvořily mělké kruhové jamy o průměru 0,3–0,7 m a hloubce 0,15 m, které obsahovaly několik keramických nádob se spálenými lidskými pozůstatky. Ty byly ve středu hrobové jámy poskládány na sebe, na okraji jamy vedle sebe. Je zajímavé, že jinde běžný zvyk, zakrytí urny obracenou keramickou miskou, zde nebyl vůbec zjištěn. V několika hrobech byla však pohřební urna překryta plochým kamenem.

Na lokalitě se nacházelo také několik zcela výjimečných hrobů, jako například hrob 31. Oválná hrobová jáma dosahovala rozměrů 1,4 x 0,9 m a hloubky 1,15 m. Šikmé stěny i dno bylo vyložené kameny. Hrob byl téměř bez nálezů. Obsahoval pouze několik střepů a rozptýlené spálené lidské kosti. Kameny odlišné velikosti se objevovaly v různém množství ve všech hrobech a byly využívány k zakrytí uren, obloženi stěn a den hrobů, nebo byly pouze součástí zásypu.

Kromě keramiky byly nalezeny artefakty z jiných materiálů. Jednalo se o amorfní kus železa, pravděpodobně nožík, 2 skleněné korálky, celistvý bronzový náramek, fragmenty dalšího náramku a časti bronzového plechu. Je zajímavé, že tyto nálezy se nacházely v hrobech, které ležely velmi blízko sebe a zároveň byly těmi nejhlubšími na lokalitě. Plocha archeologického výzkumu z let 1957–1962 je dnes porostla travou a je využívána jako pastvina. Nachází se několik metrů jižně od místního zemědělského podniku a přibližně 180 metrů západně od kostela. Lokalita je volně přístupná.

Text: Mgr. Filip Prekop, Bc. Jan Tajer

Foto: Archiv Muzea Karlovy Vary, Bc. Jan Tajer

01 Poškozený hrob.jpg

02 Zkoumaná plocha.jpg

03 Brigádníci.jpg

04 Hrob č. 26 in situ.jpg

05 Mísa zdobená sluníčky - hrob 26.JPG

06 Lahvovitá nádoba - hrob 3.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin