CZ | DE | EN

Sídliště z mladší doby bronzové v Jakubově

Sídliště se nacházelo na pravém břehu řeky Ohře západně od obce Jakubov a severně od silnice Jakubov – Vojkovice, kde se říční údolí rozšiřuje z těsné soutěsky do dvou kilometrů dlouhé, strmými horami obklopené nivní pánve, kterou tvoří usazené pleistocenní písky.

Sídliště bylo objeveno náhodně při skrývce ornice v souvislosti s nově otevřeným pískovým lomem, který měl zásobovat nedalekou cihelnu v Jakubově. Buldozerista Josef Hamták z Roztoklat si všiml nápadných zahloubenin s množstvím keramických fragmentů a nalez ohlásil muzeu v Karlových Varech. Na místě byl v druhé polovině dubna a začátkem května v roce 1959 proveden záchranný archeologicky výzkum pod vedením archeologů Evžena Neustupného a Drahomíra Kouteckého, v té době zaměstnanců expozitury Archeologickeho ústavu ČSAV v Mostě. Záchranný archeologický výzkum probíhal za mimořádně špatných podmínek; byl nedostatek pracovních sil, a především času, protože těžba písku velmi rychle pokračovala. Výzkum doposud nebyl odborně publikován.

Jedná  se o největší Sídliště z mladší doby bronzové (1250–1000 před Kristem) na Karlovarsku. Celkem zde bylo prozkoumáno 63 sídlištních objektů úplně a 14 částečně. Sídliště bylo původně patrně ještě větší. Objekty se nacházely, jak ve východní časti skryté plochy, kde však již nebylo možně provést výzkum, tak severně od ní, ale již mimo skrytou plochu. Sídlištní jamy byly velmi bohaté na archeologické nálezy, obsahovaly fragmenty keramických nádob a velké množství přepálené hlíny, tzv. mazanice. Kromě toho se zde vyskytovaly hroudy zpracované, ale nevypálené hlíny, která byla pravděpodobně připravena k výrobě nádob. Je zajímavé, že některé sídlištní jámy obsahovaly velké množství přepálených keramických fragmentů, které někdy tvořily ve výplních objektů souvisle vrstvy. V některých jamách se nacházelo větší množství kamenů, často i hodně velkých, jejichž účel je však nejasný. Zajímavá a zvláštní je skutečnost, že výplně objektů neobsahovaly žádné zvířecí kosti, které jsou na ostatních lokalitách z tohoto období velice běžné. Několik keramických fragmentů patřilo do výrazně mladšího období na začátku letopočtu, tzv. doby římské. Doklady lidských aktivit tohoto období jsou na Karlovarsku velmi vzácné.

Lokalita je dnes volně přístupná. Část pravěkého Sídliště zaujímá uměle jezero v těsně blízkosti řeky Ohře, které vzniklo ve vytěžené pískovně. Zbývající část Sídliště pokrývá pastvina. Leží vlevo od silnice z Vojkovic do Jakubova. Na lokalitu lze dojit také pěšky z vojkovického nádraží, po cestě vedoucí přes most do Jakubova. Lokalita se nachází po pravé straně, v těsném sousedství umělého jezera.

Text: Mgr. Filip Prekop, Bc. Jan Tajer                    Foto: Archiv Muzea Karlovy Vary, Mgr. Filip Prekop, Bc. Jan Tajer

 

01 Pohled na Jakubov a lokalitu.jpg

02 Plocha pískovny..jpg

03 Archeologové E. Neustupný a D. Koutecký.jpg

04 Profil jámy.jpg

05 Část etážovité nádoby .JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin