CZ | DE | EN

Měděné a bronzové předměty

Měď je nejdůležitějším neželezným kovem v historii. Nejstarší doklady o jejím zpracování jsou z oblasti předního východu z období přibližně 7000 BC. Znalost zpracování a využívání mědi se z této oblasti postupně rozšířila po celé Evropě. V oblasti předního východu, jižní a jihovýchodní Evropy se pak objevují archeologické kultury, které měď masivně používají. Tato dějinná epocha se nazývá doba měděná, Chalkolit.  Pro další vývoj byl rovněž důležitý objev, že sléváním mědi s jiným kovem vzniká bronz. Ten je  slitinou mědi a barevného kovu, s výjimkou zinku kdy se slitina nazývá mosaz.  V obecném slova smyslu je to pak slitina mědi a cínu. Poměr mezi prvky určuje mechanické vlastnosti litiny. Tato slitina pak pojmenovala celé historické období.

Termín doba bronzová poprvé použil v roce 1836 dánský archeolog Christian Jürgensen Thomsen. Pojmenoval tak období dějin, kdy byla nově objevená slitina mědi a cínu masově využívána k výrobě zbraní, nástrojů, ozdob a dalších artefaktů. Toto období mělo v různých částech světa různé trvání. V Čechách trvala doba bronzová (2300/2200 – 800/750 BC) přibližně 1500 let. Bronz byl samozřejmě dále využíván i po skončení této historické epochy ale již ne v takovémto měřítku.  Bronz má o proti čisté mědi, využívané v období eneolitu, mnoho předností. Mezi nejdůležitější patří snížená teplota tání, zlepšená slévatelnost, zvýšená tvrdost při kování za studena. Ty umožnily vznik artefaktů s dříve nedosažitelnými tvary a vlastnostmi. Výrobu bronzu umožnil především rozvoj hornictví a hutnictví, neboť pro úspěšné dokončení výroby bylo nutné zvládnout množství specializovaných dovedností.

Měď je v zemské kůře hojně zastoupena a byla již od eneolitu intenzivně vyhledávána a těžena. Ložisek cínové rudy, kasiteritu, je v Evropě jen několik. V západní Evropě se jedná o oblast Galicie a Cornwallu, ve střední Evropě Krušné hory a Slovenské Rudohoří. Na Našem území byl s největší pravděpodobností cín nejdříve získáván rýžováním, později pak i hlubinou těžbou. Nalézt důkazy takovéto těžby však bude velmi obtížné, neboť pravděpodobné lokality byly přezmáhány ve středověku.

Při vlastním procesu hutnění mědi bylo nutné udržovat teploty kolem 1100° C, což vyžaduje přísun čerstvého vzduchu a zároveň je k chemické reakci, při níž dojde k oddělení mědi od vloženého nerostu potřeba oxid uhelnatý, který vzniká teprve po omezení přístupu vzduchu při hoření. Celý proces tedy vyžaduje najít rovnováhu mezi kyslíkem potřebným pro hoření a podmínkami za kterých nerostná surovina reaguje s oxidem uhelnatým. Naproti tomu vlastní slévačská činnost je již relativně jednoduchá, ale vyžaduje rychlost, kvůli rychlému tuhnutí. Nejstarší bronzové artefakty byly vyráběny ze slitiny mědi a arzénu. Odlévalo se do kamenných kadlubů či kovových forem. Tyto formy se daly vícekrát použít. Nejsložitějším způsobem odlévání je metoda lití na ztracenou formu. Při tomto postupu se nejdříve požadovaný předmět i se všemi detaily vymodeloval z vosku. Tento voskový model pak byl obalen hlínou. Forma pak byla pomalu ohřívána a vosk připravenými otvory vytekl a do prázdného prostoru se pak nalil roztavený bronz. Na rozdíl od odlévání do d pevných forem, které je možno opakovaně použít, jsou takto odlité předměty unikáty. Při odlévání je velmi důležitá i rychlost vychládání formy. Čím je větší, tím je zrnitost odlévaného předmětu menší a tím je i povrch výsledného artefaktu jemnější což usnadňuje další umělecké zpracování.

Kolem roku 1000 BC. dochází k výrazným klimatickým změnám. Zvýšené srážky spolu s vyčerpáním krajiny intenzivním osídlením a těžbou vedly k opakujícím se záplavám. Toto zhoršení mohlo způsobit přerušení dálkového obchodu s cínem a způsobit kolaps civilizací doby bronzové a zároveň uspíšit nástup metalurgie železa. V dalších historických obdobích po kolapsu civilizací doby bronzové byl tento materiál dále využíván při výrobě menších předmětů, šperků a plastik. Důvodem byly právě jeho dobré vlastnosti, snadná slévatelnost a dostatečná mechanická odolnost, ta je u kvalitně vyrobených bronzů větší než u železa nízké kvality. Názornou ukázkou schopností antických kovolitců je pak tzv. Mechanizmus z Antikythéry vyrobený někdy v letech 150 – 100 BC. Technická úroveň zpracování tohoto mechanického počítače, odpovídá technickým možnostem našeho 18. století. Ve středověku a novověku pokračuje využívání bronzu k výrobě uměleckých předmětů a navíc se začínají využívat dvě speciální bronzové slitiny, dělovina a zvonovina. Tyto slitiny mají speciální složení, aby vyhovovaly svému použití (dělovina 90%  Cu a 10% Sn a zvonovina 78% Cu, 22% Sn).

Text: Bc. Jan Tajer

  Foto:  Jan Matějů,  Bc. Jan Tajer, obr.02 – převzato z Renfrew, C., Bahn, P. 2006: Archaeology, Theorie Methods, and Practice, New York, str.349.  obr. 03 – převzato z Jiráň L.(ed) 2008: Archeologie pravěkých Čech 5, Doba bronzová, Praha,  str. 16  obr. 05 -  http://en.wikipedia.org/wiki/File:AurigaDelfi.jpg obr. 07http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moscow_July_2011-10a.jpgobr. 08http://media.novinky.cz/192/301923-original1-ovi57.jpg

  Použitá literatura: Renfrew, C., Bahn, P. 2006: Archaeology, Theorie Methods, and Practice, New York   Jiráň, L.(ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech 5, Doba bronzová, Praha

   01 sekeromlat s křížovým ostřím - eneolit - 4400 - 2300 BC.jpg

   02 postup výroby tzv. ztracené formy.JPG

   03 Chladnutí formy v závislosti na materiálu.JPG

   04 bronzové srpy a sekerka - Hroznětín - pozdní doba bronzová - 1000 - 750 BC .jpg

   05 Delfský vozataj - 474 BC.jpg

   06 spony - 3. - 4. stol AD.JPG

   07 zvon Zikmund - Praha - 1546.jpg

   08 - dělo - Car puška - Moskva - 1586.jpg

   09 rudoarmějec - 20 . stol.JPG

   10 sluneční hodiny - Vancouver - 20. stol.jpg

   Instagram
   Facebook
   Twitter


   Muzeum Karlovy Vary
   příspěvková organizace
   Karlovarského kraje
   IČ: 72053810
   IDDS:nyws35c
   sekretariat@kvmuz.cz
   Admin