CZ | DE | EN

Kostelní Horka u Bražce

V letech 1986 – 1989 provádělo Karlovarské muzeum pod vedením archeologa Jiřího Klsáka v té době výjimečný sondážní archeologický výzkum na lokalitě Kostelní Horka u Bražce. Výjimečný byl zejména tím, že byl prováděn na území Vojenského újezdu Hradiště, na území pro veřejnost běžně nepřístupném. Díky vstřícnosti a dobré spolupráci Karlovarského muzea s Újezdním úřadem VÚ Hradiště však bylo možné tento archeologický výzkum uskutečnit, i když pochopitelně pouze v omezené míře.  Hrádek (či tvrz) na Kostelní Horce (Am Berg) se uvádí sice poprvé až na konci 13. století, ale podle zhodnocení archeologického výzkumu, který zde provádělo Karlovarské muzeum v letech 1986 – 1989, k jeho založení došlo alespoň o půl století dříve. Hrádek byl zčásti kamenný, zčásti dřevěný (v nálezech velké množství železných hřebíků a spálené zbytky dřeva). Byl chráněn kamennou hradbou, cca 170 cm širokou, a na svahu hlubokým příkopem a valem (na západní straně dodnes činí rozdíl mezi korunou valu a dnem příkopu až 2 metry). Opevnění zachovávalo nepatrně oválný půdorys polohy. Vlastní architektura hrádku je částečně narušena vojenskými výkopy. Archeologickému výzkumu se podařilo odkrýt neporušenou severovýchodní část, kde se pod příkrovem kamenné destrukce a hlíny objevily základy kamenné hradby a věže, navzájem provázané, a další kamenný objekt. Lokalita podle průvodních jevů zanikla násilnou cestou, požárem (kameny zasažené žárem, propálené vrstvy, ohněm prošlé hřebíky). Pravděpodobný je i vojenský zásah (větší množství kovových hrotů k šípům ke střelbě kuší). Podle keramických nálezů lze předpokládat zánik hrádku v průběhu 14. století, takže doba jeho trvání nedosahuje dvou století, i když se v písemných pramenech objevují zmínky i později. Velmi bohatý je průvodní materiál. Převažují střepy nádob, převážně hrnců různých velikostí, často s rozmanitou výzdobou v podhrdlí (vlnice, vpichy a vrypy, ale i jiné výzdobné prvky), se šroubovicí na výduti a se značkou hrnčíře na dně (kříž vepsaný do kruhu). Dále máme doloženy mísy, pokličky s úchytkami a vzácně kachle. Mimořádný je nález části akvamanile (nádoby na vodu zoomorfního tvaru). V nálezech se objevuje větší množství zvířecích kostí (odpad z kuchyně). Některé nesou zřetelné stopy opracování a dokonce lze v několika případech hovořit o výrobcích (píšťalka, součást přezky k opasku, ozdoby). Nalezen byl i kousek odříznutého jeleního parohu. Časté jsou nálezy železné, četné kované hřebíky a hřeby, zmíněné hroty, nože, části podkov a mnoho předmětů neznámého určení. Velmi zajímavý je nález kusu pískovce s vyrytými čarami a značkami.

Ve dnech 15. – 31. 7. 2015 provedlo Muzeum Karlovy Vary na lokalitě revizní archeologický výzkum. Hlavním úkolem bylo zjištění stavu lokality, očištění od náletové zeleně.  V rámci výzkumu byla znovu otevřena severní část sondy II, původního výzkumu, v délce cca osmi metrů. Dále bylo provedeno geodetické zaměření terénních reliktů a korun zdiva. V současné době probíhá zpracování dokumentace a nalezeného archeologického materiálu.

Text: Mgr. Jiří Klsák, Bc Jan Tajer

Foto: Bc. Jan Tajer

01. Keramická akvamanile.JPG

02. Dno s keramickou značkou.JPG

03. Hřeby.JPG

04. Řetěž.JPG

05. Drobné kostěné předměty.JPG

06. Dokumentace sondy II - 2015.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin