CZ | DE | EN

Aktuality

18.10.2010 - KONFERENCE O URBANISMU..ohlédnutí

Konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, která uspořádal ve dnech 6. a 7. října 2010 v Královské mincovně v Jáchymově NPÚ, ú.o.p. v Lokti, Město Jáchymov a Krajské muzeum Karlovy Vary. Jednání volně navazovalo na loňský přednáškový blok s názvem Jáchymov, architektonická perla Krušnohoří. Letošní program však byl územně rozšířen na celé Krušné hory.

Ve středu 6. října se v odpoledních hodinách konala komentovaná prohlídka významných jáchymovských objektů. Účastníci exkurze navštívili hřbitovní neboli špitální kostelík Všech Svatých, zřejmě nejstarší hrázděnou sakrální stavbu v západním Krušnohoří. Dále pak městský dům č.p. 143 pocházející z nejstaršího období města Jáchymova kolem roku 1520 a patřil podle místní tradice hornímu hejtmanovi Heinrichu von Könneritz. Ve dvorní části domu se nachází tzv. zadní dům, v jehož prvním patře jsou dvě místnosti zaklenuty sklípkovými klenbami. Další zastávkou byl první luteránský kostel v českých zemích - kostel sv. Jáchyma. Původně jednolodní stavba byla vybudována v letech 1534–1540 stavitelem Hanušem Koppem, za účasti políra Wolfa Müllera z Ostrova a kameníka Jörga z Bamberka. Neméně zajímavou byla prohlídka městského domu č.p. 117 u kostela. Tento objekt je charakteristický dispozicí. Jedná se o příčný dvojtrakt z doby kolem poloviny 16. století s barokní úpravou fasády uličního průčelí. Hlavní vstup do domu je orámován renesančním portálem. Na závěr si účastníci exkurze prohlédli jáchymovskou radnici. Rozvíjející město Jáchymov zakoupilo roku 1531 dům Jeronýma Šlika v horní části města. Původní šlikovský palác sloužil jako nová radnice až do požáru v roce 1538. Objekt pak byl nově obnoven a rozšířen v letech 1540–1544. Do dnešní podoby byla radnice upravena v letech 1901–1902 podle projektu Johanna Benesche z Ústí nad Labem a Antona Hammerschmiedta z Jáchymova.

Po exkurzi následovala v prostorách Královské mincovny vernisáž výstava prací studentů ČVUT věnovaných Jáchymovu a Lokti. Studenti z atelierů Ústavu památkové péče pod vedením prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsy. Architektonické návrhy se věnovali především revitalizaci historického centra Jáchymova, zástavbě proluk v centru města Loket a návrhu na dostavu spojovacího krčku na Bečově. Projekty byly vedeny snahou o možnosti pozitivní proměny a oživení památkově chráněných lokalit, vychází z inspirace zaniklými hodnotami historického stavu a pracují s kontextuální architekturou v harmonickém zapojení do struktury dochované zástavby. Po úvodním slovu a představení výstavy následovala její prohlídka s komentářem prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsy a Ing. arch. Tomáše Eflera. Studentské práce byly velmi podnětné a v mnohých případech se rozvinula zasvěcená debata přímo s autory projektů.

Tato výstava byla dále doplněna o práce studentů Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem a kolegů z ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu, kteří prováděli stavební zaměření vybraných objektů. Konkrétně se jedná o městské domy č.p. 12 a 117 a katolickou faru č.p. 127.

Druhý den 7. října byla na programu přednášková část konference. Tematicky se přednášky zabývaly urbanismem Krušnohorských měst, jejich stavebními specifiky a v neposlední řadě také technickými památkami. Mezi přednášejícími mimo jiné byli Ing. arch. Karel Kuča, Mgr. Lubomír Zeman, Doc. Ing. Michael Rykl, Ing. Jan Anderle a Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., kteří se věnovali krušnohorským stavbám a architektuře. Technické objekty a památky v Krušných horách pak představili RNDr. Michal Urban, CSc, Ing. Petr Bohdálek a Ing. Oldřich Motyčka. Jednání komentoval Ing. Manfred Hellmich, který posléze provedl i závěrečné shrnutí. V něm vyjádřil naději na lepší zhodnocení Krušných hor z hlediska kulturního, sociálního a v neposlední řadě také z hlediska turistického ruchu.

Z písemné podoby přednesených příspěvků bude opět sestaven konferenční sborník.

Archiv
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin